Zásady ochrany osobných údajov

Advokátskej kancelárii Prachová & Partners, s.r.o. (ďalej len „Advokátska kancelária“) záleží na ochrane osobných údajov fyzických osôb, ktoré ako advokátska kancelária pri poskytovaní služieb spracúva.

V záujme dosiahnutia vysokej úrovne ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov advokátska kancelária dodržiava pri poskytovaní právnych služieb pravidlá stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Okrem Nariadenia a Zákona sa na Advokátsku kanceláriu vzťahuje aj špecifická právna regulácia vyplývajúca predovšetkým zo zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj zo stavovských predpisov Slovenskej advokátskej komory, a to najmä Kódexom správania, ktorý bol vypracovaný Slovenskou advokátskou komorou. Kódex správania sa vzťahuje na všetkých advokátov zapísaných do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. Kódex správania prispieva k správnemu uplatňovaniu Nariadenia GDPR, pričom berie do úvahy osobitné črty výkonu advokácie. Kódex správania je dostupný na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory.

Advokátska kancelária zverejňuje na svojej stránke tento dokument, s úmyslom umožniť dotknutým osobám prístup k pravidlám spracúvania osobných údajov Advokátskou kanceláriou, ako aj za účelom splnenia si informačnej povinnosti.

Zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov

Advokátska kancelária prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek Nariadenia  a ostatnej legislatívy o ochrane osobných údajov. Advokátska kancelária považuje bezpečnosť spracúvania osobných údajov za prioritu a vynakladá permanentné úsilie na to, aby sa zamedzilo bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli viesť k riziku pre práva a slobody fyzických osôb.

Zásady spracúvania osobných údajov

Advokátska kancelária má pri spracúvaní osobných údajov klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie a poskytovania právnych služieb postavenie prevádzkovateľa.

Advokátska kancelária získava spracúvané osobné údaje najmä od dotknutej osoby, výnimočne od iného subjektu, odlišného od dotknutej osoby. Avšak v prípade, ak Advokátska kancelária nezískala osobné údaje od dotknutej osoby, nemá povinnosť poskytnúť dotknutej osobe informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa Zákona o advokácii.

Advokátska kancelária rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a ich súkromie, pričom dbá na to, že osobné údaje musia byť najmä:

 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;
 2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely;
 3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania;
 4. správne a podľa potreby aktualizované;
 5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 6. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Pokiaľ Advokátska kancelária spolupracuje so sprostredkovateľom, ktoré spracúvajú v mene Advokátskej kancelárie osobné údaje, ich vzťah sa riadi osobitnou zmluvou. Advokátska kancelária využíva len sprostredkovateľov, ktorí vyhlásili, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov.

Advokátska kancelária je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií aj bez súhlasu dotknutej osoby.

V prípade prenosu osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa Advokátska kancelária zaväzuje dodržiavať postup určený Nariadením alebo ostatnými predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, sa Advokátska kancelária zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, pokiaľ však nie je splnená niektorá z podmienok pre upustenie od oznamovacej povinnosti.

 • Účely spracúvania osobných údajov a právne základy spracúvania osobných údajov

 • Poskytovanie právnych služieb

Právnym základom je zákonná povinnosť Advokátskej kancelárie a v niektorých prípadoch zmluvný vzťah medzi Advokátskou kanceláriou a jej klientom.

 • Personalistika a mzdy

Právnym základom je zákonná povinnosť Advokátskej kancelárie.

 • Účtovné a daňové účely
 • Právnym základom je zákonná povinnosť Advokátskej kancelárie.

Spracúvané osobné údaje

Advokátska kancelária spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým za účelom poskytovania právnych služieb, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností, pre ochranu svojich oprávnených záujmov ako aj oprávnených záujmov svojich klientov. Osobné údaje o klientoch môže Advokátska kancelária získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb, pričom môže osobné údaje získavať bez informovania a aj proti vôli dotknutej osoby na základe zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

Doba spracúvania osobných údajov

Advokátska kancelária uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že Advokátska kancelária spracúva osobné údaje:

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje Advokátska kancelária, ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

Po uplynutí príslušnej vyššie uvedenej doby je Advokátska kancelária oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

Práva dotknutej osoby

 • Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 Nariadenia)
 • Právo na opravu osobných údajov (článok 16 Nariadenia)
 • Právo na výmaz osobných údajov (článok 17 Nariadenia)
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 Nariadenia)
 • Právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 Nariadenia)
 • Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie (článok 21 a 22 Nariadenia)
 • Právo podať sťažnosť na príslušný úrad
 • Právo odvolať súhlas

Advokátska kancelária prijíma akékoľvek žiadosti a uplatnenia práv dotknutých osôb na emailovej adrese prachova@prachova.sk alebo písomne na adrese Advokátska kancelária Prachová & Partners, s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava.

V Bratislave, dňa 25. 5. 2018