Kolektív

JUDr. RNDr. Silvia Prachová
konateľka, advokátka

Profil

Silvia je konateľkou Advokátskej kancelárie Prachová & Partners, s.r.o. Počas svojej advokátskej praxe zastupovala klientov a poskytovala im právne poradenstvo v rôznych oblastiach práva, pričom najrozsiahlejšiu prax a odbornosť nadobudla práve v oblasti rodinného práva, obchodného a občianskeho práva. Okrem iného sa ako advokátka špecializuje na oblasť konkurzov a reštrukturalizácií.

Svojou odbornosťou a aktívnym prístupom dokáže zastrešiť akýkoľvek právny problém, za čo je vysoko cenená zo strany svojich klientov.Silvia ukončila štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2011, kde absolvovala aj rigoróznu skúšku v roku 2011 s témou rigoróznej práce Stav, štruktúra a dynamika trestnej činnosti v SR. Takisto ukončila štúdium na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Fakulta prírodných vied, odbor: aplikovaná chémia a biotechnológie, v Trnave, kde absolvovala aj rigoróznu skúšku v roku 2011.

Silvia je od roku 2016 správkyňou konkurznej podstaty zapísanou v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S1819.

Pred založením Advokátskej kancelárie Prachová & Partners, s.r.o. pracovala ako koncipientka v advokátskych kanceláriách so zameraním na občianske, obchodné právo a oblasť konkurzov a reštrukturalizácií. Počas troch rokov svojej koncipientskej praxe pracovala v advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

V súčasnosti Silvia popri vedení svojej kancelárie spolupracuje s inými advokátskymi kanceláriami, spoločnosťami a neziskovými organizáciami.

Vzdelanie
Trnavská univerzita v Trnave – Mgr. (2011)
Trnavská univerzita v Trnave – JUDr. (2011)
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Fakulta prírodných vied, odbor: aplikovaná chémia a biotechnológie – Mgr. (2010)
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Fakulta prírodných vied, odbor: aplikovaná chémia a biotechnológie – RNDr. (2011)

Jazykové znalosti
slovenský, anglický, francúzsky

Členka advokátskej komory od roku 2015
Správkyňa konkurznej podstaty od roku 2016

JUDr. Michaela Vieriková
koncipientka

Profil

Michaela je koncipientkou v Advokátskej kancelárii Prachová & Partners, s.r.o. od roku 2018. V rámci svojej koncipientskej praxe sa zameriava najmä na oblasť obchodného a občianskeho práva.

Michaela ukončila štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2017, kde absolvovala aj rigoróznu skúšku v roku 2017 s témou rigoróznej práce Odporovateľnosť právnych úkonov.

Pred nástupom do Advokátskej kancelárie Prachová & Partners, s.r.o. pôsobila ako koncipientka v advokátskej kancelárii Ernst & Young Law s.r.o.

Počas štúdia pôsobila ako právny asistent v rôznych medzinárodných ale aj slovenských advokátskych kanceláriách, ako napríklad WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka alebo Weis & Partners s.r.o.

Počas štúdia Michaela absolvovala niekoľko odborných stáží, a to na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky, Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva či v Centre právnej pomoci.

Vzdelanie
Trnavská univerzita v Trnave – Mgr. (2017)
Trnavská univerzita v Trnave – JUDr. (2017)

Jazykové znalosti
slovenský, anglický, francúzsky

Publikácie
„Cyklenie akcií – vybrané aplikačné problémy v súvislosti s dôsledkami porušenia zákonného zákazu“
JUDr. Michaela Vieriková, JUDr. Michal Hrušovský
Bulletin slovenskej advokácie, 7-8/2018, s. 6